Arbeidsmediation in Friesland,

Wat kan een POH-GGZ met een arbeidsconflict?

Stress, moeizame communicatie en conflicten op het werk kunnen ertoe leiden dat patiënten de huisarts of POH-GGZ opzoeken met fysieke of psychische klachten. Hoe kunt u als POH-GGZ mediation inzetten bij werkgerelateerd ziekteverzuim?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijk gespreksleider helpt betrokkenen (weer) met elkaar in gesprek te komen. Deelnemers werken, met hulp van de mediator, samen aan een oplossing en daarmee vaak aan verbetering van de onderlinge communicatie. Een POH-GGZ kan mediation aanreiken als interventie voor werkgerelateerde klachten.

Vraagt u zich ook wel eens af:

  • Hoe werkt mediation op de werkvloer?
  • Wanneer is mediation een goede interventie?
  • Waarom is mediation een waardevolle interventie?
  • Wat is de rol van de POH-GGZ bij het opstarten van deze interventie?
  • En wie draagt de kosten voor een arbeidsmediation?

In dit artikel vindt u antwoorden op bovenstaande vragen.

Hoe werkt mediation op de werkvloer?

Iedereen kan een mediator inschakelen, als er (minstens) twee partijen zijn, die gezamenlijk een kwestie willen bespreken of oplossen met een onafhankelijk, neutraal en deskundige derde. In de praktijk zet een leidinggevende, directie of afdeling P&O meestal de mediation in gang.

Mediator belt deelenemers
Als de mediator gebeld is, neemt deze contact op met partijen voor een intakegesprek. In zo’n intakegesprek vraagt de mediator naar het verhaal van betrokkenen. Alle betrokkenen spreken de mediator 1-op-1. Na deze intakes plant de mediator een bemiddelingsgesprek.

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk
Voor de mediation gelden een aantal afspraken. Zo is de mediation vrijwillig, vertrouwelijk en veilig. Dat betekent bijvoorbeeld dat inhoud van de gesprekken niet met anderen (bijvoorbeeld de officiële opdrachtgever) wordt gedeeld, tenzij deelnemers hier van tevoren afspraken over maken. Voor de mediation begint, worden deze spelregels in de mediationovereenkomst door deelnemers ondertekend. Hoe vaak partijen bij elkaar zitten verschilt per situatie en bepalen betrokkenen in overleg. Aan het einde van de mediation kunnen afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Creatieve oplossingen
De mediator zorgt dat conflictkwesties op tafel komen en behandeld worden, inventariseert belangen, werkt aan een goede werkrelatie en communicatiesfeer, bewaakt de balans, maar ook de agenda en procedures en stimuleert deelnemers tot het bedenken van creatieve oplossingen.

Wanneer is mediation een goede interventie?

In uw POH-GGZ-praktijk komt u mogelijk patiënten tegen, die (ook) moeilijkheden hebben op het werk. Het kan gaan om een duidelijk arbeidsconflict, met of zonder dreigend ontslag, maar ook om verzuim in combinatie met conflict. Bijvoorbeeld conflict bij de re-integratie of conflict als oorzaak of gevolg van verzuim. Ook kunt u patiënten spreken, die last hebben van moeizame communicatie op het werk. In al deze gevallen zou mediation een geschikte interventie en dus advies van u, als POH-GGZ, kunnen zijn.

Hoe eerder in actie, hoe groter de kans op succes
Belangrijk daarbij is dat de betrokken deelnemers willen deelnemen aan een mediation. Daarnaast is het gunstig voor de kans van slagen, als de moeizame communicatie of het (dreigende)conflict nog niet te ver is geëscaleerd. Hoe eerder een mediator wordt betrokken, hoe groter de kans op een bevredigende uitkomst voor alle partijen.

colette govaars in gesprek met praktijkondersteuners

Waarom is mediation een waardevolle interventie?

De toegevoegde waarde van een geslaagde mediation wordt onderschat. Conflicten beïnvloeden de organisatiecultuur en brengen grote kosten met zich mee. Direct en indirect. Arbeidsconflicten hebben daarnaast grote impact op het persoonlijk leven van mensen en kunnen leiden tot ernstige life-events of vertrouwensbreuken. Mediation kan in veel gevallen schade beperken of grotendeels voorkomen.

Conflict heeft neiging tot groei
Als je een conflict negeert, wordt het meestal erger. Conflicten kun je plaatsen op de escalatieladder. De escalatieladder is een conflictontwikkelingsmodel met 9 tredes. Op de laatste tredes is het conflict bijna niet meer te managen. Daarom is snel ingrijpen belangrijk. Met mediation ga je de confrontatie aan en voorkom je erger. Niet alle conflicten kunnen met mediation worden opgelost, maar meestal creëert het in ieder geval duidelijkheid. Sudderende conflicten hebben een negatieve invloed op het werkklimaat, de arbeidsproductiviteit en de psycho-sociale arbeidsbelasting van medewerkers.

Poortwachter
Gaat het om een conflict in combinatie met ziekteverzuim, dan hebben we te maken met de wet poortwachter. Als mediation op tijd wordt ingezet kan voorkomen worden dat werknemer in het traject van de wet poortwachter terecht komt. Als conflict de oorzaak is van ziekte, kan ziekte voorkomen of “behandeld” worden met een adequate conflictbemiddeling. Als conflict gevolg is van ziekte, belemmert dit het herstel en re-integratie en is dus ook een adequate aanpak van belang. Gaat een werknemer ziek uit dienst, dan heeft een werkgever daar hoge kosten van. Zo is de werkgever bijvoorbeeld verplicht twee jaar minimaal 70% van het loon uit te betalen. Als een werknemer na langdurig ziekteverzuim langzaam terugkeert, heeft een werkgever kosten voor re-integratie. Voor een werknemer is ziek uit dienst gaan doorgaans ongunstig voor het hervatten van de loopbaan en het zelfvertrouwen. Dus zowel voor werkgever als werknemer is het van belang (dreigende) conflicten of moeizame communicatie snel adequaat aan te pakken.

Wat is de rol van de POH-GGZ bij het opstarten van deze interventie?

De POH-GGZ heeft verschillende mogelijkheden om mediation aan te reiken en te ondersteunen.

Initiëren mediation
De POH-GGZ kan de patiënt voorstellen mediation te organiseren. In het Handboek POH-GGZ, hoofdstuk (4.18, p 129) over werkgerelateerde klachten, schrijft Liesbeth Mok dat de POH-GGZ kan adviseren een erkende mediator in te schakelen. Het is raadzaam hierover overleg te voeren met de bedrijfsarts, die de mediation ook binnen de organisatie kan adviseren. Bedrijfsartsen werken met de STECR werkwijzer arbeidsconflicten, waarin bemiddeling staat opgenomen als mogelijke interventie.


Voorbereiden mediation
Als tot mediation besloten wordt, kan de POH-GGZ ook een rol spelen als klankbord voor de patiënt. In de zin van voorbereiden op de mediation. Wat kun je verwachten, wat wil je bereiken, coachen in communicatievaardigheden. Deze begeleiding kan het succes van de mediation vergroten.

En wie draagt de kosten voor een arbeidsmediation?

In principe kunnen partijen in een mediationtraject kosten delen. In de praktijk is het vaak de werkgever, die de kosten voor een arbeidsmediation op zich neemt. Maar deze verdeling is maatwerk en de kostenverdeling wordt, voordat de mediationovereenkomst getekend wordt, afgestemd.

 

Dit artikel schreef arbeidsmediator Colette Govaars van Conflictwerk naar aanleiding van een presentatie en gesprek met de intervisiegroep van Wietze Zuidema. Leden van de groep: Marjolein, Liefke, Joke, Ellen en Alice. (Bedankt voor jullie input, dames en heer).

Wilt u ook eens van gedachten wisselen over de inzet van mediation bij werkgerelateerd ziekteverzuim? Mijn naam is Colette Govaars, ik kom graag bij u langs voor een toelichting op de meerwaarde en procedures rondom mediation.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Keertje vrijblijvend verder praten?

Of stuur een mail Bel direct